src/video/SDL_video.c
branchSDL-1.3
changeset 1669 9857d21967bb
parent 1668 4da1ee79c9af
child 1670 eef792d31de8
equal deleted inserted replaced
1668:4da1ee79c9af 1669:9857d21967bb
  230     return -1;
  230     return -1;
  231   }
  231   }
  232   _this = video;
  232   _this = video;
  233   _this->name = bootstrap[i]->name;
  233   _this->name = bootstrap[i]->name;
  234   _this->next_window_id = 1;
  234   _this->next_window_id = 1;
    
  235 
  235 
  236 
  236   /* Set some very sane GL defaults */
  237   /* Set some very sane GL defaults */
  237   _this->gl_config.driver_loaded = 0;
  238   _this->gl_config.driver_loaded = 0;
  238   _this->gl_config.dll_handle = NULL;
  239   _this->gl_config.dll_handle = NULL;
  239   _this->gl_config.red_size = 3;
  240   _this->gl_config.red_size = 3;
  265     SDL_SetError("The video driver did not add any displays");
  266     SDL_SetError("The video driver did not add any displays");
  266     SDL_VideoQuit();
  267     SDL_VideoQuit();
  267     return (-1);
  268     return (-1);
  268   }
  269   }
  269 
  270 
    
  271   /* Temporarily here for backwards compatibility */
    
  272   {
    
  273     int bpp;
    
  274     Uint32 Rmask, Gmask, Bmask, Amask;
    
  275 
    
  276     SDL_PixelFormatEnumToMasks(SDL_GetDesktopDisplayMode()->format, &bpp,
    
  277                  &Rmask, &Gmask, &Bmask, &Amask);
    
  278     _this->info.vfmt = SDL_AllocFormat(bpp, Rmask, Gmask, Bmask, Amask);
    
  279   }
    
  280 
  270   /* Sort the video modes */
  281   /* Sort the video modes */
  271   for (i = 0; i < _this->num_displays; ++i) {
  282   for (i = 0; i < _this->num_displays; ++i) {
  272     SDL_qsort(_this->displays[i].display_modes,
  283     SDL_qsort(_this->displays[i].display_modes,
  273          _this->displays[i].num_display_modes,
  284          _this->displays[i].num_display_modes,
  274          sizeof(SDL_DisplayMode), cmpmodes);
  285          sizeof(SDL_DisplayMode), cmpmodes);
  323 
  334 
  324   SDL_AddVideoDisplay(&display);
  335   SDL_AddVideoDisplay(&display);
  325 }
  336 }
  326 
  337 
  327 void
  338 void
  328 SDL_AddVideoDisplay(SDL_VideoDisplay * display)
  339 SDL_AddVideoDisplay(const SDL_VideoDisplay * display)
  329 {
  340 {
  330   SDL_VideoDisplay *displays;
  341   SDL_VideoDisplay *displays;
  331 
  342 
  332   displays =
  343   displays =
  333     SDL_realloc(_this->displays,
  344     SDL_realloc(_this->displays,
 1032     _this->CreateWindowSurface(_this, window, flags);
 1043     _this->CreateWindowSurface(_this, window, flags);
 1033     if (!window->surface) {
 1044     if (!window->surface) {
 1034       return NULL;
 1045       return NULL;
 1035     }
 1046     }
 1036     window->surface->flags |= SDL_SCREEN_SURFACE;
 1047     window->surface->flags |= SDL_SCREEN_SURFACE;
    
 1048 
    
 1049     /* If we have a palettized surface, create a default palette */
    
 1050     if (window->surface->format->palette) {
    
 1051       SDL_Color colors[256];
    
 1052       SDL_PixelFormat *vf = window->surface->format;
    
 1053       SDL_DitherColors(colors, vf->BitsPerPixel);
    
 1054       SDL_SetColors(window->surface, colors, 0, vf->palette->ncolors);
    
 1055     }
 1037   }
 1056   }
 1038   surface = window->surface;
 1057   surface = window->surface;
 1039 
 1058 
 1040   if (window->shadow) {
 1059   if (window->shadow) {
 1041     SDL_FreeSurface(window->shadow);
 1060     SDL_FreeSurface(window->shadow);
 1057                 Rmask, Gmask, Bmask, Amask);
 1076                 Rmask, Gmask, Bmask, Amask);
 1058     if (window->shadow == NULL) {
 1077     if (window->shadow == NULL) {
 1059       return NULL;
 1078       return NULL;
 1060     }
 1079     }
 1061     window->shadow->flags |= SDL_SHADOW_SURFACE;
 1080     window->shadow->flags |= SDL_SHADOW_SURFACE;
    
 1081 
 1062     surface = window->shadow;
 1082     surface = window->shadow;
 1063 
 1083 
 1064     /* 8-bit shadow surfaces report that they have exclusive palette */
 1084     /* 8-bit shadow surfaces report that they have exclusive palette */
 1065     if (surface->format->palette) {
 1085     if (surface->format->palette) {
 1066       surface->flags |= SDL_HWPALETTE;
 1086       surface->flags |= SDL_HWPALETTE;
 1399   }
 1419   }
 1400   _this->VideoQuit(_this);
 1420   _this->VideoQuit(_this);
 1401   if (_this->displays) {
 1421   if (_this->displays) {
 1402     SDL_free(_this->displays);
 1422     SDL_free(_this->displays);
 1403   }
 1423   }
    
 1424   SDL_free(_this->info.vfmt);
 1404   _this->free(_this);
 1425   _this->free(_this);
 1405   _this = NULL;
 1426   _this = NULL;
 1406 }
 1427 }
 1407 
 1428 
 1408 /* Load the GL driver library */
 1429 /* Load the GL driver library */