mojoshader_parser_hlsl.lemon
changeset 780 4a35087ba839
parent 779 160b46d02cc0
child 781 8b80cf8692a4
--- a/mojoshader_parser_hlsl.lemon	Sun Aug 23 01:21:43 2009 -0400
+++ b/mojoshader_parser_hlsl.lemon	Sun Aug 23 01:25:43 2009 -0400
@@ -123,6 +123,8 @@
 input_modifier ::= IN.
 input_modifier ::= INOUT.
 input_modifier ::= OUT.
+input_modifier ::= IN OUT.
+input_modifier ::= OUT IN.
 input_modifier ::= UNIFORM.
 
 semantic ::= COLON SEMANTIC.