src/render/direct3d/SDL_render_d3d.c
changeset 8228 010ae1267485
parent 8224 32af2d3806d1
child 8255 49af9be342cd
equal deleted inserted replaced
8227:bd491250c87d 8228:010ae1267485
  215                 const Uint8 *Uplane, int Upitch,
  215                 const Uint8 *Uplane, int Upitch,
  216                 const Uint8 *Vplane, int Vpitch);
  216                 const Uint8 *Vplane, int Vpitch);
  217 static int D3D_LockTexture(SDL_Renderer * renderer, SDL_Texture * texture,
  217 static int D3D_LockTexture(SDL_Renderer * renderer, SDL_Texture * texture,
  218              const SDL_Rect * rect, void **pixels, int *pitch);
  218              const SDL_Rect * rect, void **pixels, int *pitch);
  219 static void D3D_UnlockTexture(SDL_Renderer * renderer, SDL_Texture * texture);
  219 static void D3D_UnlockTexture(SDL_Renderer * renderer, SDL_Texture * texture);
    
  220 static int D3D_SetRenderTargetInternal(SDL_Renderer * renderer, SDL_Texture * texture);
  220 static int D3D_SetRenderTarget(SDL_Renderer * renderer, SDL_Texture * texture);
  221 static int D3D_SetRenderTarget(SDL_Renderer * renderer, SDL_Texture * texture);
  221 static int D3D_UpdateViewport(SDL_Renderer * renderer);
  222 static int D3D_UpdateViewport(SDL_Renderer * renderer);
  222 static int D3D_UpdateClipRect(SDL_Renderer * renderer);
  223 static int D3D_UpdateClipRect(SDL_Renderer * renderer);
  223 static int D3D_RenderClear(SDL_Renderer * renderer);
  224 static int D3D_RenderClear(SDL_Renderer * renderer);
  224 static int D3D_RenderDrawPoints(SDL_Renderer * renderer,
  225 static int D3D_RenderDrawPoints(SDL_Renderer * renderer,
  510     }
  511     }
  511   }
  512   }
  512 
  513 
  513   IDirect3DDevice9_GetRenderTarget(data->device, 0, &data->defaultRenderTarget);
  514   IDirect3DDevice9_GetRenderTarget(data->device, 0, &data->defaultRenderTarget);
  514   D3D_InitRenderState(data);
  515   D3D_InitRenderState(data);
  515   D3D_SetRenderTarget(renderer, renderer->target);
  516   D3D_SetRenderTargetInternal(renderer, renderer->target);
  516   D3D_UpdateViewport(renderer);
  517   D3D_UpdateViewport(renderer);
  517 
  518 
  518   /* Let the application know that render targets were reset */
  519   /* Let the application know that render targets were reset */
  519   {
  520   {
  520     SDL_Event event;
  521     SDL_Event event;
 1158     IDirect3DTexture9_UnlockRect(data->texture, 0);
 1159     IDirect3DTexture9_UnlockRect(data->texture, 0);
 1159   }
 1160   }
 1160 }
 1161 }
 1161 
 1162 
 1162 static int
 1163 static int
 1163 D3D_SetRenderTarget(SDL_Renderer * renderer, SDL_Texture * texture)
 1164 D3D_SetRenderTargetInternal(SDL_Renderer * renderer, SDL_Texture * texture)
 1164 {
 1165 {
 1165   D3D_RenderData *data = (D3D_RenderData *) renderer->driverdata;
 1166   D3D_RenderData *data = (D3D_RenderData *) renderer->driverdata;
 1166   D3D_TextureData *texturedata;
 1167   D3D_TextureData *texturedata;
 1167   HRESULT result;
 1168   HRESULT result;
 1168 
    
 1169   D3D_ActivateRenderer(renderer);
    
 1170 
 1169 
 1171   /* Release the previous render target if it wasn't the default one */
 1170   /* Release the previous render target if it wasn't the default one */
 1172   if (data->currentRenderTarget != NULL) {
 1171   if (data->currentRenderTarget != NULL) {
 1173     IDirect3DSurface9_Release(data->currentRenderTarget);
 1172     IDirect3DSurface9_Release(data->currentRenderTarget);
 1174     data->currentRenderTarget = NULL;
 1173     data->currentRenderTarget = NULL;
 1193   if(FAILED(result)) {
 1192   if(FAILED(result)) {
 1194     return D3D_SetError("SetRenderTarget()", result);
 1193     return D3D_SetError("SetRenderTarget()", result);
 1195   }
 1194   }
 1196 
 1195 
 1197   return 0;
 1196   return 0;
    
 1197 }
    
 1198 
    
 1199 static int
    
 1200 D3D_SetRenderTarget(SDL_Renderer * renderer, SDL_Texture * texture)
    
 1201 {
    
 1202   D3D_ActivateRenderer(renderer);
    
 1203 
    
 1204   return D3D_SetRenderTargetInternal(renderer, texture);
 1198 }
 1205 }
 1199 
 1206 
 1200 static int
 1207 static int
 1201 D3D_UpdateViewport(SDL_Renderer * renderer)
 1208 D3D_UpdateViewport(SDL_Renderer * renderer)
 1202 {
 1209 {