src/video/quartz/SDL_QuartzWM.m
changeset 269 4125b9859c71
parent 252 e8157fcb3114
child 272 d1447a846d80
--- a/src/video/quartz/SDL_QuartzWM.m	Fri Jan 18 18:34:51 2002 +0000
+++ b/src/video/quartz/SDL_QuartzWM.m	Fri Jan 18 19:41:59 2002 +0000
@@ -143,8 +143,48 @@
   }
 }
 
-static void QZ_SetIcon    (_THIS, SDL_Surface *icon, Uint8 *mask) {
-/* Convert icon/mask to NSImage, assign with NSWindow's setMiniwindowImage method */
+static void QZ_SetIcon    (_THIS, SDL_Surface *icon, Uint8 *mask)
+{
+   NSBitmapImageRep *imgrep;
+   NSImage *img;
+   SDL_Surface *mergedSurface;
+   Uint8 *surfPtr;
+   int i,j,masksize;
+   NSAutoreleasePool *pool;
+   SDL_Rect rrect;
+   NSSize imgSize = {icon->w, icon->h};
+   pool = [ [ NSAutoreleasePool alloc ] init ];
+   SDL_GetClipRect(icon, &rrect);
+   /* create a big endian RGBA surface */
+   mergedSurface = SDL_CreateRGBSurface(SDL_SWSURFACE|SDL_SRCALPHA, 
+icon->w, icon->h, 32, 0xff<<24, 0xff<<16, 0xff<<8, 0xff<<0);
+   if (mergedSurface==NULL) { NSLog(@"Error creating surface for 
+merge"); goto freePool; }
+   if (SDL_BlitSurface(icon,&rrect,mergedSurface,&rrect)) {
+     NSLog(@"Error blitting to mergedSurface");
+     goto freePool;
+   }
+   if (mask) {
+   masksize=icon->w*icon->h;
+   surfPtr = (Uint8 *)mergedSurface->pixels;
+   #define ALPHASHIFT 3
+   for (i=0;i<masksize;i+=8)
+     for (j=0;j<8;j++) 
+surfPtr[ALPHASHIFT+((i+j)<<2)]=(mask[i>>3]&(1<<(7-j)))?0xFF:0x00;
+   }
+   imgrep = [[NSBitmapImageRep alloc] 
+initWithBitmapDataPlanes:(unsigned char **)&mergedSurface->pixels 
+pixelsWide:icon->w pixelsHigh:icon->h bitsPerSample:8 samplesPerPixel:4 
+hasAlpha:YES isPlanar:NO colorSpaceName:NSDeviceRGBColorSpace 
+bytesPerRow:icon->w<<2 bitsPerPixel:32];
+   img = [[NSImage alloc] initWithSize:imgSize];
+   [img addRepresentation: imgrep];
+   [NSApp setApplicationIconImage:img];
+   [img release];
+   [imgrep release];
+   SDL_FreeSurface(mergedSurface);
+freePool:
+   [pool release];
 }
 
 static int QZ_IconifyWindow (_THIS) {