src/audio/xaudio2/SDL_xaudio2.h
Thu, 04 Aug 2011 01:36:23 -0400 Ryan C. Gordon Removed some Windows endlines.
Thu, 04 Aug 2011 01:07:09 -0400 Ryan C. Gordon Implemented XAudio2 target for Windows (and Xbox360, theoretically!).
less more (0) tip