SDL.qpg.in
Sun, 29 Jan 2006 09:19:55 +0000 Sam Lantinga Date: Fri, 18 Feb 2005 07:58:00 +0200
Tue, 02 Mar 2004 12:38:27 +0000 Sam Lantinga Date: Tue, 2 Mar 2004 08:52:20 +0200
Wed, 10 Dec 2003 12:35:56 +0000 Sam Lantinga Date: Thu, 4 Dec 2003 07:48:40 +0200
Sun, 21 Sep 2003 18:13:48 +0000 Sam Lantinga Date: Sat, 13 Sep 2003 15:50:43 +0300
Sat, 30 Aug 2003 17:07:59 +0000 Sam Lantinga Date: Sat, 30 Aug 2003 16:28:10 +0300
Sat, 23 Aug 2003 23:25:46 +0000 Sam Lantinga Date: Sat, 16 Aug 2003 16:22:56 +0300
less more (0) tip