mojoshader.h
changeset 658 22695d3d6b98
parent 592 ef8b7cc469da
child 675 e85587e4650d
--- a/mojoshader.h	Wed Feb 18 20:08:01 2009 -0500
+++ b/mojoshader.h	Wed Feb 18 21:16:26 2009 -0500
@@ -791,7 +791,7 @@
 */
 const MOJOSHADER_preprocessData *MOJOSHADER_preprocess(const char *filename,
               const char *source, unsigned int sourcelen,
-               const MOJOSHADER_preprocessorDefine **defines,
+               const MOJOSHADER_preprocessorDefine *defines,
               unsigned int define_count,
               MOJOSHADER_includeOpen include_open,
               MOJOSHADER_includeClose include_close,
@@ -874,7 +874,7 @@
               const char **comments, unsigned int comment_count,
               const MOJOSHADER_symbol *symbols,
               unsigned int symbol_count,
-               const MOJOSHADER_preprocessorDefine **defines,
+               const MOJOSHADER_preprocessorDefine *defines,
               unsigned int define_count,
               MOJOSHADER_includeOpen include_open,
               MOJOSHADER_includeClose include_close,