Fixed PHYSFS_flush().
authorRyan C. Gordon <icculus@icculus.org>
Mon, 25 Sep 2017 16:19:30 -0400
changeset 1603 5f309b0956c0
parent 1602 3b7e318f978c
child 1604 1cfcdfa86341
Fixed PHYSFS_flush().
src/physfs.c
--- a/src/physfs.c	Fri Sep 15 19:52:24 2017 -0400
+++ b/src/physfs.c	Mon Sep 25 16:19:30 2017 -0400
@@ -169,7 +169,8 @@
 
 static int nativeIo_flush(PHYSFS_Io *io)
 {
-    return __PHYSFS_platformFlush(io->opaque);
+    NativeIoInfo *info = (NativeIoInfo *) io->opaque;
+    return __PHYSFS_platformFlush(info->handle);
 } /* nativeIo_flush */
 
 static void nativeIo_destroy(PHYSFS_Io *io)